• pl
  • en

A A A

| BIP |

DOTACJE / PROJEKTY UNIJNE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wojskowe Zakłady Lotnicze wykonały Projekt: Budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych w WZL Nr 2 S.A. celem redukcji ilości nieoczyszczonych ścieków, zgodnie z umową o dofinansowanie nr: POIS.04.04.00-00-004/08-00.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 4.4. Wsparcie dla Przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Wartość Projektu: 7 657 900,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 23,75%
Okres realizacji: 2008-2011

Czytaj więcej

Projekt zrealizowany przez Dział Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej. Szkolenie miało na celu przygotowanie firmy m.in. do wdrożenia controllingu w różnych obszarach jej funkcjonowania oraz menedżerów do lepszego zarządzania kapitałem ludzkim.

Wartość Projektu: 1 305 180,59 zł
Udział Unii Europejskiej: 783 108,35 zł
Okres realizacji: 2010-2012

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa. Spółka zrealizowała projekt: Wzrost konkurencyjności Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. poprzez dywersyfikację produkcji i wprowadzenie nowego oraz ulepszonych produktów, zgodnie z umową nr WP-II-P.433.5.263.2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Całkowita wartość Projektu: 3 300 889,50 zł
Udział Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikowanych: 39,65%
Udział budżetu Państwa w wydatkach kwalifikowanych: 7%
Okres realizacji: 01.04.2014 r. – 31.05.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Tytuł projektu: Przygotowanie strategii rozwoju Bydgoskiego Klastra Lotniczego
Całkowita wartość Projektu: 77 760,00 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 85% kwoty wsparcia
Budżet państwa: 15% kwoty wsparcia
Termin realizacji: marzec 2014 rok – wrzesień 2014 rok

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w Województwie Kujawsko – Pomorskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Moduł nr 1: Wsparcie zakupu usług badawczo – rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw, istotnych dla przedsiębiorcy w trakcie opracowywania nowego oraz ulepszonego produktu oraz zmian procesowych w przedsiębiorstwie.

Zgodnie z umową nr 10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Całkowita wartość Projektu: 885 600,00  zł
Udział Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikowanych: 41,67%
Wartość dofinansowania: 300 024,00 zł
Okres realizacji: 13.10.2014 r. – 30.07.2015 r.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w Województwie Kujawsko – Pomorskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Moduł nr 5: Wsparcie inwestycyjne związane z nabywaniem środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach.

Zgodnie z umową nr 11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Całkowita wartość Projektu: 737 293 ,51  zł
Udział Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikowanych: 85%
Wartość dofinansowania: 618 445,79 zł
Okres realizacji: 13.10.2014 r. – 30.06.2015 r.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. wraz firmą Soft Blue S.A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020, Działania 1.2 – Konkurs_1/1.2/2015_INNOLOT realizują projekt: Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu.

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

Celem projektu jest opracowanie następujących typów bezzałogowych platform latających:

  • Platforma Patrolowa – wyposażona w lekką głowicę elektrooptyczną z sensorami światła widzialnego i podczerwieni.
  • Platforma Badawcza A – wyposażona w dedykowane zasobniki do badania zanieczyszczeń powietrza.
  • Platforma Badawcza B – wyposażona w specjalistyczne sensory i czujniki do oceny skażenia środowiska substancjami chemicznymi.
  • Platforma Badawcza C – wyposażona w system pobierania próbek do analiz chemicznych.
  • Platforma Badawcza D – wyposażona w kamerę NDVI do oceny stopnia rozkładu biologicznego flory.
  • Zespolona Platforma Rozpoznawcza – składająca się z nosiciela będącego retransmiterem sygnałów i mini-obserwatora wyposażonego w lekką kamerę do monitorowania wnętrz budynków.
  • Platforma Fotogrametryczna – wyposażona w autorski system nawigacji obrazowej umożliwiający poruszanie się w trudno dostępnych terenach.

Całkowita wartość projektu: 21 599 698 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 14 396 164 PLN
Termin realizacji: 1.04.2016 r. – 31.03.2021 r.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. wraz z firmą PCO S.A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizują projekt pt.: „Zintegrowana obserwacyjna głowica optoelektroniczna do instalacji na platformach bezzałogowych umożliwiająca autonomiczną detekcję, klasyfikację i identyfikację poszukiwanych obiektów oraz zagrożeń”.

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji obserwacyjnej głowicy optoelektronicznej przeznaczonej do instalacji na bezzałogowych platformach powietrznych, nawodnych i lądowych różnego typu i różnej wielkości.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2 „Sektorowe Programy B+R”.

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Całkowita wartość projektu: 5 173 493,21 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 847 793,15 PLN
Termin realizacji: 1.02.2017 r. – 31.01.2020 r.