• pl
  • en

A A A

| BIP |

Nabywanie akcji

PROCEDURA DLA NABYWAJĄCEGO AKCJE WZL NR 2 S.A.

Aby zarejestrować transakcję w księdze akcyjnej Spółki Nabywca akcji:

  • Składa wniosek do Zarząd Spółki o dokonanie stosownych zmian w księdze akcyjnej.
  • Do wniosku należy załączyć oryginał lub kopię dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji i przeniesienie własności akcji (umowa sprzedaży, umowa darowizny itp.)
  • Pisemne wnioski można składać w siedzibie Spółki (ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz) lub korespondencyjnie na adres wskazany powyżej.
  • Zarząd Spółki dokona stosownych wpisów do księgi akcyjnej po wypełnieniu procedury wynikającej z § 341 kodeksu spółek handlowych (Tzn. powiadomi pisemnie Zbywcę akcji o zamiarze wykreślenia jego uprawnień z księgi akcyjnej, oraz wyznaczy dwutygodniowy termin na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu. Zgłoszenie sprzeciwu przez Zbywcę akcji powoduje wstrzymanie wpisu.)
  • Po weryfikacji poprawności i kompletności przekazanych dokumentów dokonywane są odpowiednie zmiany w księdze akcyjnej Spółki.

Załączniki:

Przykładowy wzór umowy sprzedaży

Pobierz

Przykładowy wzór umowy darowizny

Pobierz

Wniosek o wpis do Księgi Akcyjnej WZL Nr 2 S.A.

Pobierz