• pl
  • en

A A A

| BIP |

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z procesem
nieodpłatnego udostępniania akcji uprawnionym pracownikom

Jeśli Pani/Pan jest na liście uprawnionych do nabycia akcji wystarczy aktualny dowód osobisty lub ważny paszport.

Uprawniona osoba powinna udzielić pełnomocnictwa do podpisania umowy nieodpłatnego zbycia akcji. Druki pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej www.wzl2.mil.pl w Dziale Kadr spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. jak również w punkcie obsługi klienta Capitali Investment. Do pełnomocnictwa należy dołączyć kserokopię stron z dowodów osobistych Pełnomocnika i Mocodawcy zawierajace dane osobowe w/w osób, wpisane do treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik powinien posiadać swój dowód osobisty, pełnomocnictwo oraz kserokopię dowodu osobistego Mocodawcy.

Jeśli w sądzie przeprowadzone zostało postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i posiadacie Państwo prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony został u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia, prosimy o zgłoszenie się wszystkich spadkobierców wymienionych w postanowieniu sądu lub ujętych w akcie poświadczenia dziedziczenia w punkcie obsługi klienta w terminie wyznaczonym dla osoby zmarłej.

Proszę zabrać ze sobą dowody osobiste, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (oryginał) lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał) oraz – jeśli Państwo posiadacie – kserokopię aktu zgonu.

Jeżeli nie zostało przeprowadzone w sądzie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub nie został sporządzony u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia, proszę jak najszybciej udać się do sądu i złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (druki wniosków zazwyczaj dostępne są w sądzie), do wniosku należy dołączyć (w zależności od stanu faktycznego) akt zgonu, akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci. Drugą możliwością (szybszą ale droższą) jest udanie się do potencjalnych spadkobierców do notariusza w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia (załączyć dokumenty j.w.).

Powinien udzielić pełnomocnictwa do podpisania umowy nieodpłatnego zbycia akcji.
Ważna informacja: druk pełnomocnictwa do podpisania umowy nieodpłatnego zbycia akcji dla spadkobierców różni się od pełnomocnictwa dla uprawnionych pracowników. Należy pobrać/wydać właściwy druk (w nagłówku pełnomocnictwa wzmianka DLA SPADKOBIERCÓW).

Pracownik otrzymuje egzemplarz umowy nieodpłatnego zbycia przez Skarb Państwa akcji oraz dokument akcji (odcinek zbiorowy akcji).

Tryb nabywania akcji przez spadkobierców jest innyniż dla pozostałych uprawnionych. Po podpisaniu umowy komplet dokumentów musi zostać przesłany do Warszawy do Ministerstwa Skarbu Państwa. Po podpisaniu umowy przez pełnomocnika MSP, spółka Capitali Investment skontaktuje się z Państwem i umówi na kolejne spotkanie i dopełnienie pozostałych formalności.

Nieodpłatne nabycie akcji od Skarbu Państwa nie skutuje powstaniem obowiązku podatkowego dla uprawnionego pracownika w zakresie podatku dochodowego.

Wartość nominalna akcji (np. 10 zł) informuje o tym jaka część kapitału zakładowego przypada na jedną akcję. Kapitał zakładowy spółki stanowi zatem wartości nominalnej wszystkich akcji. Przykładowo: gdyby kapitał zakładowy spółki składał się z 1000 akcji, to właściciel jednej akcji posiadałby 1/1000 udziałów w tej spółce. Majątek spółki zwykle jest większy niż jaj kapitał zakładowy, zatem wartość nominalna akcji nie stanowi faktycznej wartości ani ceny akcji, choć teoretycznie może się zdarzyć, że te wielkości będą sobie równe.

Nie przewiduje się odrębnego wysyłania potwierdzeń. Zasady obsługi przewidują, iż do księgi akcyjnej Spółki powinien zostać wpisany każdy pracownik, który nabędzie akcje na podstawie umowy nieodpłatnego zbycia akcji przez Skarb Państwa oraz złoży wniosek o wpisanie do księgi akcyjnej Spółki. Każdy z akcjonariuszy może sprawdzić za jakiś czas po podpisaniu umowy, czy już został wpisany do księgo akcyjnej, którąmożna przeglądać w Zarządzie Spółki. Procedura wpisu do księgi akcyjnej jest stosunkowo długotrwała, głównie ze względu na prawo weryfikacji ze strony Skarbu Państwa.

Przede wszystkim należy pamiętać, że umowy zbycia akcji (sprzedaż, darowizna) zawierane przed dniem 9 września 2016 r. będą nieważne.
Na pewno należy zachować ostrożność. W szczególności należy bardzo dokładnie przemyśleć udzielanie jakichkolwiek pełnomocnictw albo podpisywanie jakichkolwiek umów, ze względu na ryzyko oszustwa i poniesienia powaznych strat. Bardzo nieufnienależy podchodzić do wszelkich propozycji polegających na natychmiastowym wypłaceniu gotówki w zamian za przekazanie „kontrahentowi” dokumentu akcyjnego ipodpisanie jakichś oświadczeń lub umów. Bardzo często w takich umowach zastrzeżone są olbrzymie odsetki lub odszkodowania (kary umowne) na wypadek próby rozwiązania umowy. Należy też pamiętać, że sprzedaż akcji jest opodatkowana, w związku z tym obliczając korzyści z transakcji należy odjąć podatek (aktualnie 19%).