• pl
  • en

A A A

| BIP |

Ogłoszenie

Działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 216) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

Ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

870.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki Akcyjnej Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 SA o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

1.  Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 2 lutego 2015 roku w siedzibie Spółki(Hotel Ikar, sala konferencyjna) wg poniższego harmonogramu:

Osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery

Data

Dzień tygodnia

Godziny obsługi

A - B

2 luty 2015

poniedziałek

9.00-16.00

C - F

3 luty 2015

wtorek

9.00-16.00

G - J

4 luty 2015

środa

9.00-16.00

Ka - Ko

5 luty 2015

czwartek

9.00-16.00

Kr - Ł

6 luty 2015

piątek

9.00-16.00

M

9 luty 2015

poniedziałek

9.00-16.00

N - P

10 luty 2015

wtorek

9.00-16.00

R - Sł

11 luty 2015

środa

9.00-16.00

So - T

12 luty 2015

czwartek

9.00-16.00

U - Ż

13 luty 2015

piątek

9.00-16.00

2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.

3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej. Pełnomocnicy osób uprawnionych winni legitymować się dowodem osobistym, posiadać oryginał pełnomocnictwa do dokonania czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem akcji. Do pełnomocnictwa należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów osobistych Pełnomocnika i Mocodawcy zawierające dane osobowe ww. osób, wpisane do treści pełnomocnictwa.

4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia winno być przedstawione w oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem.

5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 9 grudnia 2016 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38c ust 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Wszelkie informacje związane z procesem nieodpłatnego udostępniania akcji można uzyskać pod:

787642478 / 787642585.
Zarząd Spółki. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr. 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Szubińska 107

DOKUMENTY DO ZAPOZNANIA SIĘ:

Oświadczenie małoletni

Pobierz

Wniosek o wpisanie akcjonariusza

Pobierz

Pełnomocnictwo spadkobiercy

Pobierz

Umowa o częściowy dział spadku

Pobierz

Umowa nieodpłatnego zbycia akcji

Pobierz

Pełnomocnictwo

Pobierz

Umowa nieodpłatnego zbycia akcji spadkobiercy

Pobierz

Propozycja zmian do Statutu WZL Nr 2 S.A.

Pobierz