• pl

A A A

| BIP |

Kodeks etyki

Etyczna firma to przyjazna firma. Dlatego w codziennej działalności przestrzegamy zasad etycznych. Jako spółka Polskiej Grupy Zbrojeniowej stosujemy Kodeks Etyki wspólny dla całej Grupy.  Kodeks wyznacza standardy etyki biznesowej oraz określa w jaki sposób należy postępować w środowisku biznesowym. Przekłada się to na relacje z klientami, partnerami handlowymi, pracownikami oraz konkurencją. Nie zapominamy także o lokalnych społecznościach.Wszystkie nasze działania muszą być zgodne z obowiązującym prawem i przyjętymi regułami, niezależnie od zajmowanego przez pracownika stanowiska i zakresu odpowiedzialności.

Kodeks etyki

Pobierz

Procedura antykorupcyjna

Pobierz

Procedura antymobbingowa

Pobierz

Nasze zasady

Pobierz

Pojęcia

Etyka w biznesie – odpowiedzialność etyczna usprawnia działanie firmy i zmniejsza koszty ewentualnych konfliktów, które rodzą się z nieznajomości obowiązujących reguł moralnych. Nieuczciwość pracowników czy ich naganne zachowanie ma wpływ na reputację całej  firmy. Wizytówką firmy są jej pracownicy, dlatego istotny jest odpowiedni dobór kadr w firmie.

Korupcja – obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie lub przyjmowanie nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej, dla siebie lub innej osoby, a także przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu czynności służbowych.

Mobbing – działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.