Employee Shares

3. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A.

 

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna (dalej: Spółka), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 84.570.650,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2024 r., które odbędzie się o godzinie 10:00 na terenie spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023”.
8. Przedstawienie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki wykonanej na koniec 2023 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Począwszy od 24.06.2024 r. w siedzibie Spółki w Dziale Zarządzania Personelem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657.

MSiG 107 2024 7009

2. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy na dzień 09 listopada 2023 roku.

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 84.570.650,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 listopada 2023 r., które odbędzie się o godzinie 10:00 na terenie firmy Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie,  Biurowiec Główny – pokój nr 214.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na obciążenie nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych poprzez zaciągnięcie zobowiązania warunkowego o wartości przekraczającej równowartość kwoty100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych w postaci hipoteki łącznej w celu zabezpieczenia pożyczki, odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek karnych, kar umownych, a także innych zobowiązań istniejących lub mogących powstać z tytułu umowy pożyczki zawartej przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu (NIP 7962963627).

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Począwszy od 02.11.2023 roku w siedzibie Spółki w Dziale Zarządzania Personelem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60 – minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm. – dalej jako „Ustawa”), Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. („Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

 

 

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce, przy czym dokumenty akcji będą przyjmowane w dniu:

 

1. W Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 32 w Hotelu Ikar
    16 luty 2021 r.,

 

2. W Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3

    15 luty 2021 r.

1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A.

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna (dalej: Spółka), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 84.570.650,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r., które odbędzie się o godzinie 1600 na terenie spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
7. Przedstawienie “Sprawozdania Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”.
8. Przedstawienie “Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki wykonanej na koniec 2022 r. oraz za lata ubiegłe.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Począwszy od 07.06.2023 r. w siedzibie Spółki w Dziale Zarządzania Personelem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657.

 

MSiG 107_2023

2023-05-31 Załącznik 2 projekty uchwał ZWZA_2022

Information on dividend for 2019 will be provided shortly.

A shareholder wishing to sell his shares in connection with the restriction under § 15 of the Articles of Association of Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. [Company] should:

 

1. Submit a request to the Company’s Management Board for permission to sell the shares. The request should include:
– personal details of the Share Seller,
– number of shares to be traded,
– personal details of the Share Buyer

 

2. Written requests may be submitted at the Company’s headquarters (ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz) or by mail to the address indicated above.


3. Within 8 weeks of the submission of the request, the Management Board will issue a written permission for the sale of shares or indicate another Buyer who will acquire the shares under the terms of § 151 of the Company’s Articles of Association.


4. The Management Board will send a written reply to the shareholder to the address indicated in the application for permission to sale shares.


5. The sale agreement must be prepared in 3 copies (for the Seller, Buyer and Company).

 

6. Document forms (request for permission to sell form, share sale agreement form) can be found on the Company’s website (www.wzl2.mil.pl) or at the office of the Company’s Management Board.

 

Obtaining the written permission of the Company’s Management Board is a prerequisite necessary for entering into the transaction; the permission is invalid unless made in writing.

To register the transaction in the Company’s Share Register, the Share Buyer must:
  • Submit a request to the Company’s Management Board for making the relevant changes in the Share Register.
  • An original or copy of documents confirming the transaction and transfer of shares (sale agreement, donation agreement, etc.) should be attached to the request.
  • Written requests may be submitted at the Company’s headquarters (ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz) or by mail to the address indicated above.
  • The Company’s Management Board will make the relevant entries in the Share Register after completing the procedure under § 341 of the Commercial Companies Code (i.e. it will notify, in writing, the Share Seller of its intention to remove its rights from the Share Register and will set a two week time period for submitting any objections. The entry is withheld if any objection is submitted by the Share Seller.)
  • After verification of the correctness and completeness of the documents provided, the relevant changes are then made in the Company’s Share Register.

Considering the shareholders’ rights to view the Share Register of WZL Nr 2 S.A. and to request a certified copy made at the shareholder’s expense, the Company’s Management Board hereby sets the following costs of making a certified copy from the Share Register of WZL Nr 2 S.A.:

  1. The cost of certified copy from the Share Register of WZL Nr 2 S.A. per shareholder is PLN 2.50 (two zloty, 50/100 gr) plus 23% VAT, i.e. PLN 3.08 (three zloty, 08/100 gr).
  2. The cost of certified copy from the entire Share Register of WZL Nr 2 S.A. is the cost of the certified copy per shareholder referred to in item 1 above, multiplied by the number of shareholders.
  3. The condition for obtaining the required certified copy or copies is the prior payment of the fee at the Company’s Cash Office, covering the cost of making the copy or copies. Shipping costs are borne by the shareholder requesting the certified copy or copies. The processing of shareholder personal data by giving access to the Share Register of certified copies from the register to other shareholders is done pursuant to Art. 23(1)(2) of the Act on the Protection of Personal Data. The provision stipulates that the processing of personal data is permissible where it is necessary to exercise a right or fulfil an obligation under the law. In this case, the obligation to give access to the Share Register of WZL Nr 2 S.A. for viewing or making a certified copy is based on Art. 341 § 7 of the Commercial Companies Code.
  4. Giving access to a certified copy from the Share Register to shareholders is understood as a list consisting of the item number, the full name of the shareholder, the number of shares and the number of votes.
  5. If the shareholder requests for a certified copy from the Share Register of WZL Nr 2 S.A. containing information concerning only the requesting party, the fee will not be charged. The request form is attached to the resolution.

An explanation on giving access to certified copies from the Share Register is available on the website of the Inspector General for the Protection of Personal Data at https://giodo.gov.pl/en/311

A certified copy from the Share Register of WZL Nr 2 S.A. is made and provided in a printed form.

Answers to frequently asked questions in connection with the process of the free-of-charge provision of shares to entitled employees

If you are on the list of persons entitled to acquire shares, all you need is a valid ID card or passport.

The entitled person should give a power of attorney to sign a free-of-charge share sale agreement. Power of attorney forms are available at www.wzl2.mil.pl in the HR Department of Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. as well as at the customer service point of Capital Investment. The following should be attached to the power of attorney: a photocopy of the pages from the ID card of the Proxy and the Principal with the personal data of the aforementioned persons entered in the power of attorney.

The Proxy should bring his/her ID card, the power of attorney and a photocopy of the Principal’s ID card.

If a court has carried out the proceedings to declare acquisition of inheritance and you have a final court decision on the acquisition of inheritance, or a certificate of inheritance has been prepared by a notary to certify the inheritance, please appear with all other heirs listed in the court decision or included in the certificate of inheritance at the customer service point within the time limit set for the deceased person.
Please bring your ID cards, a legally binding court decision on the acquisition of inheritance (original) or the certificate of inheritance (original) and, if possible, a copy of the death certificate.
If a court has not carried out proceedings to declare the acquisition of inheritance or a certificate of inheritance has not been prepared by a notary, please go to the court as soon as possible and file a request for confirmation of the acquisition of inheritance (the application forms are usually available at the court); the following should be attached to the application (depending on the circumstances): death certificate, marriage certificate, and birth certificates of children. Another possibility (quicker, but more expensive) for the potential heirs is to go to a notary to prepare a certificate of inheritance (and attach documents, as above).

He/she should give a power of attorney to sign a free-of-charge share sale agreement.
Important information: the power of attorney to sign a free-of-charge share sale form differs from a power of attorney for entitled employees. You need to download/issue the relevant form (in the heading of the power of attorney the note “FOR HEIRS”).

The employee receives a copy of an agreement for the free-of-charge share sale by the Treasury and a share document (multiple share certificate).

Heirs acquire shares in a different way than the other entitled persons. Once the agreement is signed, all documents must be sent to Warsaw to the Ministry of Treasury. Once the agreement is signed by the representative of the Ministry, Capitali Investment will contact you to arrange another meeting and handle the remaining formalities.

The free-of-charge acquisition of shares from the Treasury does not result in income tax liability for an entitled employee.

The nominal value of shares (e.g. PLN 10) gives the part that share has in the total share capital. The share capital of the company therefore represents the nominal value of all shares. For example: if the company’s share capital consisted of 1000 shares, the owner of one share would hold 1/1000 of the shares in the company. The company’s assets are usually higher than its share capital, so the nominal value of shares is not the actual value or price of shares, although theoretically it may happen that these values are equal.

Acknowledgements will not be sent separately. The regulations stipulate that every employee who purchases shares under an agreement for the free-of-charge share sale by the Treasury and who applies for entering into the Company’s Share Register should be entered into the Company’s Share Register. Some time after signing the agreement, each of the shareholders may check whether he/she has already been entered into the Share Register, which can be viewed at the office of the Management Board. The procedure for entering into the Share Register is relatively long, mainly because of the right of verification by the Treasury.

First of all, it is important to remember that any share sale agreements (sales, donation) concluded before 9 September 2016 will be null and void.
You should certainly be cautious. In particular, it is important to think carefully about giving any powers of attorney or signing any agreements because of the risk of fraud and serious losses. You should be very cautious in the case of any proposals of immediate cash granted in exchange for handing over the share certificate to the “customer” and signing of any statements or agreements. Very often such agreements stipulate huge interest or compensation (contractual penalties) if you try to terminate the agreement. Also note that the sales of shares is taxable, so when calculating the benefits of the transaction you should deduct the tax (currently 19%).

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A.

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna (dalej: Spółka), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 84.570.650,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2024 r., które odbędzie się o godzinie 10:00 na terenie spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023”.
8. Przedstawienie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki wykonanej na koniec 2023 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Począwszy od 24.06.2024 r. w siedzibie Spółki w Dziale Zarządzania Personelem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657. W dniu 04.06.2024 r. opublikowane zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 107/2024 (7009) poz. 27437 ogłoszenie o zwołaniu przez Spółkę na dzień 27 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.