Informacje dla akcjonariuszy

3. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A.

 

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna (dalej: Spółka), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 84.570.650,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2024 r., które odbędzie się o godzinie 10:00 na terenie spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023”.
8. Przedstawienie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki wykonanej na koniec 2023 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Począwszy od 24.06.2024 r. w siedzibie Spółki w Dziale Zarządzania Personelem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657.

MSiG 107 2024 7009

2. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy na dzień 09 listopada 2023 roku.

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 84.570.650,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 listopada 2023 r., które odbędzie się o godzinie 10:00 na terenie firmy Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie,  Biurowiec Główny – pokój nr 214.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na obciążenie nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych poprzez zaciągnięcie zobowiązania warunkowego o wartości przekraczającej równowartość kwoty100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych w postaci hipoteki łącznej w celu zabezpieczenia pożyczki, odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek karnych, kar umownych, a także innych zobowiązań istniejących lub mogących powstać z tytułu umowy pożyczki zawartej przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu (NIP 7962963627).

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Począwszy od 02.11.2023 roku w siedzibie Spółki w Dziale Zarządzania Personelem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60 – minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm. – dalej jako „Ustawa”), Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. („Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

 

 

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce, przy czym dokumenty akcji będą przyjmowane w dniu:

 

1. W Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 32 w Hotelu Ikar
    16 luty 2021 r.,

 

2. W Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3

    15 luty 2021 r.

1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A.

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna (dalej: Spółka), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 84.570.650,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r., które odbędzie się o godzinie 1600 na terenie spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
7. Przedstawienie „Sprawozdania Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”.
8. Przedstawienie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki wykonanej na koniec 2022 r. oraz za lata ubiegłe.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Począwszy od 07.06.2023 r. w siedzibie Spółki w Dziale Zarządzania Personelem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657.

 

MSiG 107_2023

2023-05-31 Załącznik 2 projekty uchwał ZWZA_2022

Szanowni Akcjonariusze!
 
Pragniemy poinformować, iż w dniu 30 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
 
Zgodnie z uchwałą ZWZ Nr 5/2021 zysk netto za 2020 rok został przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy oraz fundusz socjalny bez przeznaczenia części na dywidendę.
 
W związku z powyższym dywidenda za rok 2020 nie będzie wypłacona.
Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje w związku z ograniczeniem wynikającym z § 151 Statutu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 SA [Spółka] powinien:

1. Złożyć Zarządowi Spółki wniosek o wyrażenie zgody na zbycie akcji. Wniosek powinien zawierać:
– dane osobowe Zbywcy akcji,
– liczbę akcji jaka ma być przedmiotem transakcji
– dane osobowe Nabywcy akcji

2. Pisemne wnioski można składać w siedzibie Spółki (ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz) lub korespondencyjnie na adres wskazany powyżej.

3. Zarząd w terminie do 8 tygodni od złożenia wniosku wyda pisemną zgodę na zbycie akcji lub wskaże innego Nabywcę, który nabędzie akcje na warunkach określonych w § 151 Statutu Spółki.

4. Zarząd przekaże akcjonariuszowi pisemną odpowiedź na adres wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji.

5. Umowę zbycia należy sporządzić w 3 egzemplarzach (dla zbywcy, nabywcy oraz Spółki).

6. Druki dokumentów (wzór wniosku o wyrażenie zgody na zbycie, wzory umów zbycia akcji) znajdują się poniżej na stronie internetowej Spółki (www.wzl2.mil.pl, www.bip.wzl2.mil.pl) lub w Biurze Zarządu Spółki.

Uzyskanie pisemnej zgody Zarządu Spółki jest warunkiem koniecznym do zawarcia transakcji pod rygorem nieważności.

Zarząd Spółki mając na uwadze uprawnienia akcjonariuszy do przeglądu Księgi Akcyjnej WZL Nr 2 S.A. oraz do żądania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia, ustala następujące koszty sporządzenia odpisu z Księgi Akcyjnej Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.:

  1. Koszt odpisu z Księgi Akcyjnej WZL Nr 2 S.A. dla jednego akcjonariusza wynosi 2,50 zł (słownie: dwa złote, 50/100gr) plus 23% podatek od towarów i usług tj. 3,08 zł (słownie: trzy złote, 08/100gr).
  2. Koszt odpisu z całej Księgi Akcyjnej WZL Nr 2 S.A. stanowi wielokrotność kosztu odpisu dla jednego akcjonariusza, o którym mowa w pkt 1 powyżej, pomnożonego przez ilość akcjonariuszy.
  3. Warunkiem uzyskania żądanego odpisu bądź odpisów jest uprzednie uiszczenie opłaty w kasie Spółki, w wysokości kosztu ich sporządzenia. Koszty wysyłki ponosi akcjonariusz wnioskujący o uzyskanie odpisu lub odpisów. Przetwarzanie danych osobowych akcjonariuszy poprzez udostępnienie księgi akcyjnej lub odpisów z tej księgi innym akcjonariuszom, odbywa się na podstawie przesłanki określonej w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis ten stanowi, iż przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W tym przypadku obowiązek udostępnienia do przeglądania lub sporządzenia odpisu z Księgi Akcyjnej WZL Nr 2 S.A. następuje na podstawie art. 341 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
  4. Przez udostępnienie akcjonariuszom odpisu księgi akcyjnej rozumie się wykaz stanowiący liczbę porządkową, imię i nazwisko akcjonariusza, ilość akcji oraz ilość głosów.
  5. W przypadku wnioskowania przez akcjonariusza o odpis z Księgi Akcyjnej
    WZL Nr 2 S.A. zawierający informacje dotyczące jedynie wnioskodawcy opłata nie będzie pobrana. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

Wyjaśnienie dotyczące udostępniania odpisów z Księgi Akcyjnej, znajduje się na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem http://www.giodo.gov.pl/318/id_art/1360/j/pl/

Odpis Księgi Akcyjnej WZL Nr 2 S.A. jest sporządzany i przekazywany w formie wydruku.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z procesem nieodpłatnego udostępniania akcji uprawnionym pracownikom:

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”) wprowadzają do Kodeksu spółek handlowych zmiany dotyczące akcji wskazując, iż począwszy od 1 marca 2021 r. akcje nie mają formy dokumentu. Ustawa przewiduje również, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu obowiązującym od 1 marca 2021 r., wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dematerializacja akcji jest zatem konieczna, by można wykonywać uprawnienia z akcji – głosować, pobierać dywidendę etc.

Do 28 lutego 2021 r. Twoja sytuacja w zasadzie nie ulegnie zmianie. Od 1 marca 2021 r. nie będzie jednak możliwe wykonywanie praw z akcji, które nie zostały wpisane do rejestru akcjonariuszy. Bez rejestracji akcji w rejestrze akcjonariuszy np. głosowanie, pobieranie dywidendy etc. będzie zatem niemożliwe.

Po złożeniu dokumentów akcji w spółce otrzymasz pisemne pokwitowanie, poświadczające jakie akcje zostały złożone.

Akcje, których dokumenty zostały złożone w spółce, zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, a Twoja osoba zostanie wpisana do rejestru jako uprawniony z tych akcji. Dokumenty akcji nie będą podlegać zwrotowi.

Tak. Zgodnie z art.  339 k.s.h., przeniesienie akcji imiennej następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji.

Przed złożeniem dokumentów akcji w spółce dla ich sprzedaży potrzebna była umowa oraz wydanie dokumentów akcji. Po złożeniu dokumentów akcji w spółce zastosowanie znajdzie art. 350 k.c. i w konsekwencji dla sprzedaży akcji potrzebna będzie umowa oraz zawiadomienie spółki o przeniesieniu posiadania dokumentów akcji.

Proszę również pamiętać, że zbycie akcji jest ograniczone zgodnie z zapisami Statutu Spółki.

Tak. Pełnomocnictwo powinno mieć formę pisemną ale nie wymaga formy notarialnej ani też nie jest konieczne notarialne poświadczenie podpisu

Jeżeli statut spółki reguluje tryb umarzania zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji, należy zastosować się do tego trybu. Jeśli takich regulacji statut spółki nie zawiera, umorzenie dokumentów akcji, które uległy zniszczeniu lub utracie przez akcjonariusza następuje w trybie przewidzianym dekretem z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów i wymaga złożenia wniosku do sądu.

Zalecane jest złożenie wraz z dokumentami akcji także wniosku o wpis do księgi akcyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi nabycie akcji (np. umowa darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku).

Prosimy o zabranie aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem i dokumentów akcji. Jeśli dokumenty akcji składać będzie pełnomocnik, to niezbędne będzie także pełnomocnictwo na piśmie.

Nie jest to konieczne. Współuprawnieni z akcji powinni jednak ustanowić wspólnego przedstawiciela, który powinien dokonać za nich tej czynności. Osoba składająca dokumenty akcji powinna być również upoważniona do udzielenia w imieniu współuprawnionych zgód na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę i podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy w celach związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy.

Od 1 marca 2021 r. wszelkie kwestie związane z rejestrem akcjonariuszy należy załatwiać bezpośrednio w podmiocie prowadzącym rejestr akcjonariuszy, tj. Domu Maklerskim PKO BP SA.

Akcjonariusze nie ponoszą kosztów dematerializacji ich akcji. Z chwilą utworzenia rejestru akcjonariuszy niektóre operacje z nim związane (wpis nabywcy akcji, wydanie zaświadczenia etc.) mogą podlegać opłacie zgodnie z aktualną tabelą opłat stosowaną przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.

Oczywiście, że tak o każdym dodatkowym terminie będziemy Państwa informować na stronie internetowej www.wzl2.mil.pl zapraszamy również do kontaktu telefonicznego.