Metrologia

Laboratorium wzorcujące Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy z tytułu swojej działalności na rzecz MON od niemal dwudziestu lat podlega nadzorowi merytorycznemu i certyfikującemu ze strony Wojskowego Centrum Metrologii. Działając z  upoważnienia Wojskowego Centrum Metrologii, laboratorium posiada wdrożony i potwierdzony certyfikatem nr LM 24 system zapewnienia jakości zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025 – „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

 

Oprócz szeregu wymogów uznającego tj. WCM, laboratorium musi spełniać ogólnie obowiązujące w kraju i na świecie wymagania, które nakładają szereg zadań do zrealizowania w porozumieniu i we współpracy z innymi laboratoriami – dotyczy to przede wszystkim wielostronnych porównań  międzylaboratoryjnych, badań biegłości personelu, auditów niezależnych, utrzymania spójności pomiarowej posiadanego wyposażenia pomiarowego i wzorców, itp.

 

Zakres działania laboratorium obejmuje:

 • wzorcowanie (kalibrację) przyrządów pomiarowych na potrzeby WZL Nr 2 S.A.,
 • wzorcowanie (kalibrację) przyrządów pomiarowych dla odbiorców zewnętrznych,
 • pomiary detali i wyrobów produkcyjnych w ramach posiadanego wyposażenia pomiarowego,
 • badanie materiałów i charakterystyk wyrobów wyłącznie dla potrzeb produkcji WZL Nr 2 S.A., a zwłaszcza:
  - badanie materiałów i połączeń materiałów poprzez wykonywanie prób wytrzymałościowych na maszynie ZWICK (10 T) tj. zrywanie próbek materiałów, zrywanie połączeń klejonych np. metal-guma-metal, zrywanie połączeń przeszywanych, zrywanie linek, itp.
  - badanie twardości i mikrotwardości metodami Brinella, Rockwella i Vickersa.

Aktualnie laboratorium wykonuje kalibracje przyrządów i stanowisk pomiarowych w następujących dziedzinach pomiarowych podzielonych na pracownie:

 

A) długości i kąta,

B) ciśnienia,

C) temperatury i wilgotności,

D) siły i momentu siły,

E) radioelektroniczna,

F) wielkości elektrycznych.

 

Pracownie Działu Metrologii spełniają wymagania lokalowe i środowiskowe odpowiednio do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Ponadto, laboratorium spełnia wymagania wszystkich innych systemów jakości będących w posiadaniu WZL Nr 2 S.A. w zakresie dotyczącym  nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-kontrolnym.

Personel wykonujący kalibracje i sprawdzenia posiada wymagane przygotowanie zawodowe oraz Indywidualne Uprawnienia Metrologiczne (IUM) nadane przez Dyrektora WCM. Aktualnie w laboratorium zatrudnionych jest 11 metrologów.

W czasie całego procesu remontu detali i zespołów silnika lotniczego wykonywane są pomiary w celu potwierdzenia poprawności wykonania poszczególnych operacji. Do wykonania pomiarów wykorzystywane są uniwersalne narzędzia pomiarowe jak również narzędzia i przyrządy specjalne. W szczególnych sytuacjach pomiary wykonywane są na współrzędnościowych maszynach pomiarowych (CMM). Pomiary realizowane są z zastosowaniem głowic wyposażonych w sondy stykowe bądź z użyciem kamery telecentrycznej. Pomieszczenia, w których wykonywane są badania wyposażone są w klimatyzację zapewniającą zachowanie stałej, zgodnej z wymaganiami temperatury i wilgotności.

Laboratorium metrologiczne Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Warszawie działa w wewnętrznym systemie zarządzania i nadzoru. Nadzoruje urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane w procesach produkcyjnych. Przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane do kontroli i badań spełniają obowiązujące wymagania prawne, są wzorcowane i kalibrowane w akredytowanych laboratoriach krajowych i zagranicznych oraz uznanych państwowych instytucjach.

Laboratorium zatrudnia doświadczonych i kompetentnych pracowników wykonujących sprawdzenia przyrządów pomiarowych i badania w następujących pracowniach:

 1. Pracownia Pomiarów Płytek Wzorcowych,
 2. Pracownia Pomiarów Długości i Kąta,
 3. Pracownia Pomiarów Ciśnienia i Temperatury,
 4. Pracownia Pomiarów Narzędzi Elektrycznych i Elektronicznych,
 5. Pracownia Pomiarów Narzędzi Siły i Własności Mechanicznych Materiałów,
 6. Pracownia Defektoskopii Rentgenowskiej,
 7. Pracownia Chemiczna.