RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administrator danych


Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (zwana dalej: WZL2 S.A. lub Administratorem) z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz.


2. Inspektor Ochrony Danych


WZL2 S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodo@wzl2.mil.pl


3. Cele i podstawy przetwarzania


Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:


a) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji umowy zawartej z Kontrahentem;

b) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających między innymi z przepisów podatkowych oraz rachunkowych;

c) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu prowadzenia dokumentacji współpracy, o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących w spółce będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem;

d) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu WZL2 S.A., w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

e) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu WZL2 S.A.


4. Odbiorcy danych osobowych


Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:


a) Podmioty z Grupy Kapitałowej PGZ S.A., partnerzy Administratora (firmy, z którymi współpracuje WZL2 S.A.);

b) Instytucje określone przez odrębne przepisy prawa (np. organy podatkowe);

c) Podwykonawcy i usługodawcy współpracujący z WZL2 S.A., w tym podmioty przetwarzające.


5. Kategorie danych osobowych


WZL2 S.A. przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu.


6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych


Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


7. Okres przechowywania danych


Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 3 lata, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze lub od zakończenia umowy/współpracy, w ramach której pozyskane zostały Państwa dane osobowe.


8. Prawa osób, których dane dotyczą


Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:


a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

c) Prawo do usunięcia danych, jeśli administrator nie ma podstaw, aby przetwarzał Państwa dane;

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli Państwa zdaniem administrator ma nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie;

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e – mail: iodo@wzl2.mil.pl


9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych


Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania celów, którego przetwarzanie danych dotyczy.


10. Zautomatyzowane przetwarzanie danych oraz profilowanie


Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą poddawane profilowaniu.


11. Źródło pochodzenia danych osobowych


Państwa dane osobowe zostały przekazane WZL2 S.A. przez podmiot, w imieniu którego Państwo działają.