Kariera

O pracy w WZL Nr 2 S.A.
Dzięki prowadzonym inwestycjom, a przede wszystkim pozyskiwaniu nowych rynków – zarówno w kraju jak i poza nim – jesteśmy w stanie zapewnić miejsce pracy coraz większej ilości mieszkańców naszego regionu. Aktywnie wdrażamy również różnego rodzaju projekty rozwojowe, których efektami jest wzrost zatrudnienia oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.
Największą wartość firmy stanowi wykwalifikowany, zaangażowany i otwarty na nowe wyzwania personel. Dzięki jego efektywnej pracy WZL Nr 2 S.A. zdobyły wysoką pozycję na rynku.
Jako pracodawca, zapewniamy odpowiednie warunki pracy poprzez nowoczesne zarządzanie i stwarzanie możliwości rozwoju pracowników. Kładziemy szczególny nacisk na podnoszenie umiejętności zawodowych personelu, stwarzając warunki rozwoju zawodowego pracowników w ramach prowadzonej polityki personalnej. Przewiduje ona ciągłe podwyższenie kwalifikacji zatrudnionego personelu poprzez ułatwianie pracownikom nauki w szkołach średnich i wyższych oraz organizowanie szkoleń otwartych i zamkniętych.

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I ZAANGAŻOWANIE NASZYCH PRACOWNIKÓW ODGRYWAJĄ ISTOTNĄ ROLĘ W SUKCESACH WZL NR 2 S.A. W KRAJU JAK I ZA GRANICĄ. DLATEGO STAWIAMY NA OSOBY AMBITNE, SZUKAJĄCE WYZWAŃ, KTÓRE WNIOSĄ DO FIRMY NOWE POMYSŁY.

Umożliwiamy rozwój zawodowy oraz zdobycie unikalnych doświadczeń poprzez dobre warunki pracy i życzliwą atmosferę.
Praca w WZL Nr 2 S.A. oznacza możliwość samorealizacji, umożliwia rozwój i zdobycie wiedzy. To co jest dla nas najważniejsze, to wiedza i entuzjazm naszych pracowników. Angażujemy ludzi do pracy w zespołach projektowych. Od samego początku uczymy odpowiedzialności w podejmowaniu skutecznych decyzji. Dla osób wiążących swoją przyszłość z naszą firmą przygotowaliśmy ścieżki rozwoju zawodowego. Pracownicy uczestniczą w odpowiednio dobranych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych doskonalących ich umiejętności zawodowe i rozwój osobisty.
Na każdym szczeblu struktury organizacyjnej pracownik otrzymuje wsparcie doświadczonej kadry, służącej doradztwem w kwestiach zawodowych. Istotnym jest, aby każdy z pracowników znajdujący się na danym szczeblu kariery zawodowej mógł określić:
  • jakie są jego własne wartości w stosunku do pracy zawodowej,
  • co osiągnął do tej pory, a co chciałby osiągnąć w przyszłości,
  • który z obszarów działalności Spółki interesuje go najbardziej, w którym mógłby najlepiej rozwinąć swoje zdolności i wykorzystać zdobytą wiedzę.
JEDNOCZEŚNIE WZL NR 2 S.A. STARAJĄ SIĘ UTRZYMAĆ POZYCJĘ LIDERA W BRANŻY POPRZEZ ETYCZNE PRAKTYKI PROWADZENIA INTERESÓW, WYKSZTAŁCONYCH PRACOWNIKÓW, SPOŁECZNE I REGIONALNE PARTNERSTWA ORAZ PODNOSZĄC WYNIKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA.
  • praca w dynamicznie rozwijającej się firmie, która stawia na ludzi przedsiębiorczych, otwartych i zaangażowanych;
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
Przez cały rok organizujemy staże i praktyki zawodowe. Do udziału w nich zapraszamy uczniów
i studentów. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania oraz motywacji do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Praktykantom i stażystom zapewniamy:
  • możliwość poznania środowiska pracy w Spółce;
  • okazję do bezpośredniego kontaktu z innowacyjnymi technologiami;
  • opiekę merytoryczną doświadczonych pracowników Spółki;
  • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu umiejętności zawodowych.

Osoby zainteresowane pracą w Spółce proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres:

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
Dział Personalny
ul. Szubińska 107 85-915 Bydgoszcz
lub drogą elektroniczną: kadry@wzl2.mil.pl

Prosimy o przesłanie Pani/Pana aplikacji wraz z następującą zgodą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie Pani/Pana aplikacji również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dodanie następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. dla potrzeb rekrutacji prowadzonych w przyszłości.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Szubińska 107. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO – dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane dla przeprowadzenia procesu aktualnej rekrutacji przez okres 1 miesiąca. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – PUODO. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@wzl2.mil.pl.