Aktualności

Akcje pracowniczne

Zarząd Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy 85-915; ul. Szubińska 107

działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013, poz. 216) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczny akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania kacji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)
  1. Informuje, iż lista uprawnionych pracowników obejmująca okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku, spółce oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach wywieszona zostanie w dniu 06.10.2014 roku w siedzibie Spółki (I piętro budynku Portierni).
  2. Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy, o której mowa w pkt 1, tj. do dnia 20.10.2014 roku w siedzibie Spółki – w Dziale Personalnym WZL Nr 2 S.A. mogą złożyć pisemne reklamacje.
  3. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty poświadczające okres zatrudnienia.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej w terminie 14 dni od jej złożenia przez komisję powołaną przez Zarząd Spółki. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.
  5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane do dnia 09.12.2016 roku. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.
  6. O przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji osoby uprawnione zostaną poinformowane odrębnym ogłoszeniem, które Spółka opublikuje w imieniu Ministra Skarbu państwa w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym i gazecie lokalnej. Ogłoszenie będzie również wywieszone w siedzibie Spółki.
Zarząd
Wojskowych Zakładów lotniczych Nr 2 S.A.

Udostępnij