Aktualności

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu Połączenia

W związku z zamiarem połączenia Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy [ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz], wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295719 („WZL Nr 2 S.A.”) ze Spółką Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie [ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295379 („WZL Nr 4 S.A.”), Zarząd WZL Nr 2 S.A. niniejszym ogłasza, że w dniu 25 września 2019 r. został uzgodniony i podpisany przez Zarządy obu spółek plan połączenia spółki WZL Nr 2 S.A. (spółka przejmująca) ze Spółką WZL Nr 4 S.A. (spółka przejmowana) („Plan Połączenia”), który – zgodnie z art.500 §21 Kodeksu spółek handlowych z dnia 17 września 2000 r. (tj. Dz. U.z 2019 r., poz. 505 ze zm.) – udostępniony zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek pod adresem http://www.wzl2.mil.pl oraz http://www.wzl4.mil.pl.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd WZL Nr 2 S.A. niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Zarząd WZL Nr 2 S.A. informuje również, że stosownie do art.500 §2 i §21 Kodeksu spółek handlowych, udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Do pobrania:

Plan połączenia

Załączniki do Planu Połączenia:

Załącznik Nr 1 

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek

Dokument Informacyjny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.

Udostępnij