Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bydgoszczy

na dzień 24 czerwca 2020 roku

Zarząd Spółki „Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 84.570.650,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00 na terenie firmy Wojskowe Zakłady Lotnicze
Nr 2 przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie, Biurowiec Główny – pokój nr 214.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
  Spółki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. w roku obrotowym 2019.
 7. Przedstawienie „Sprawozdania Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki WZL
  Nr 2 S.A. i WZL Nr 4 S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki WZL Nr 2 S.A. i WZL Nr 4 S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego.
 12. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do nabywania akcji własnych Spółki.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Akcjonariusze mogą zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności za 2019 r. w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu na terenie Bydgoszcz/Warszawa od 15 czerwca 2020 roku w godzinach od 1000 do 1400.

Począwszy od 15 czerwca 2020 roku w siedzibie Spółki na terenie Bydgoszcz/Warszawa
w Dziale Zarządzania Personelem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 60 – minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657.

Udostępnij