Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu

RADA NADZORCZA
Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (dalej „Spółka”), w związku z koniecznością rozszerzenia  składu Zarządu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu.

Zgłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Spółki lub listem poleconym na adres: ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki – nie otwierać„.

Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie
do dnia 08.06.2020 r. do godz. 15. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki, o dochowaniu terminu decyduje termin doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w dniu 08.06.2020 r.

Do dnia składania zgłoszeń, tj. do 08.06.2020 r., do godz. 15, Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki, podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

Rada Nadzorcza Spółki postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

  • wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
  • Statut Spółki.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, jest Pani Anna Koralewska, tel. (52) 362 86 57, e-mail: zarzad@wzl2.mil.pl

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Formularz Oświadczenie Kandydatów

Wzór klauzuli zgody dla Kandydatów oraz Wzór informacji dla Kandydatów

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email