Aktualności

Lip 03

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu

 

RADA NADZORCZA

Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (dalej „Spółka”), w związku z koniecznością rozszerzenia  składu Zarządu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu

 1. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu powinien spełniać następujące kryteria (przesłanki obligatoryjne):
 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. Kandydat nie może:
 • pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PGZ,
 • wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 • spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).
 1. Dodatkowo Kandydat powinien:
 • posiadać znajomość branży związanej z działalnością Spółki;
 • posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą „tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,
 • posiadać znajomość zasad gospodarki magazynowej, zakupów, inwestycji, kontrolingu, budżetowania i systemów IT, zarządzania płynnością finansową i zabezpieczania transakcji walutowych.
 1. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować (przesłanki obligatoryjne):
 • życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starsze niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zajmowania stanowiska kierowniczego, (nie starsze niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),
 • przygotowaną przez Kandydata na piśmie ramową koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki, w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty i informacje o Spółce,
 • inne dokumenty, według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności (nie obligatoryjne).
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem.
 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 2. W toku postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.
 3. Zgłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Spółki lub listem poleconym na adres: ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki – nie otwierać“.
 4. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie do dnia 17.07.2020 r. do godz. 15. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki, o dochowaniu terminu decyduje termin doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.
 5. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi do dnia 20.07.2020 r.
 7. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.
 8. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1-2, 4-5 i 8 przez choćby jednego Kandydata jest wystarczające do kontynuowania przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego.
 9. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
 10. Z Kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki albo w innym miejscu wskazanym przez Radę Nadzorczą.
 11. Wstępna weryfikacja zgłoszeń Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 12. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz oceni pisemną koncepcję zarządzania Spółką wraz z prognozą rozwoju Spółki przygotowaną przez Kandydata, ze uwzględnieniem obszaru finansowego.
 13. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:
 • wiedzę nt. działalności Spółki oraz sektora, w którym działa Spółka,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym podmiotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,
 • doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • przygotowaną przez Kandydata ramową koncepcją zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki, w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty i informacje o Spółce,
 • wiedzę w zakresie działalności gospodarczej Spółki.
 1. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Do dnia składania zgłoszeń, tj. do 17.07.2020 r., do godz. 15, Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki, podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.
 3. Rada Nadzorcza Spółki postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:
  • wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
  • Statut Spółki,
  • Zatwierdzone Sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.
 4. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, jest Pani Anna Koralewska, tel. (52) 3628657, e-mail: zarzad@wzl2.mil.pl
 5. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany do kontaktowania się.
 6. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.
 7. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

Kandydat wyłoniony w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu może zostać zobowiązany do niezwłocznego uregulowania spraw personalnych związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa i koncesji.

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Formularz Oświadczenie Kandydatów

Wzór klauzuli zgody dla Kandydatów oraz Wzór informacji dla Kandydatów

Wzór zgody i klauzuli