Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                                                                              Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                                                                                     „Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2” Spółka Akcyjna

                                                                                                                 z siedzibą w Bydgoszczy

                                                                                                           na dzień 30 marca 2021 roku

 

Zarząd Spółki „Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 84.570.650,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 marca 2021 roku, na godzinę 10:00 na terenie firmy Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie, Biurowiec Główny – pokój nr 214.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

 

6. Zamknięcie Zgromadzenia

 

 

Począwszy od 22 marca 2021 roku w siedzibie Spółki w Dziale Zarządzania Personelem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60 – minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657.

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwały, o której mowa w pkt 5 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

 

1. Dotychczasowa treść § 16 ust. 3

 

„W okresie, gdy Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem Spółki i jest akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje prawo do:   

 

 

1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,

 

2) otrzymywania kopii uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których:

    a. dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki,

    b. podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu,

    c. podejmowane są uchwały w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 4 oraz § 17 ust. 1 lub złożono do nich zdania odrębne”.

 

 

Projektowana zmiana § 16 ust. 3

 

„W okresie, gdy Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem Spółki i jest akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje prawo do otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki.”

 

 

2. Dotychczasowa treść § 21ust. 2

 

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest 1 (słownie: jeden) członek Zarządu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym”

Projektowana zmiana § 21 ust. 2

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest 1 (słownie: jeden) członek Zarządu.”

 

 

3. Dotychczasowa treść § 23 ust. 4

 

„Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 6. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej”

Projektowana zmiana § 23 ust. 4

„Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej w zakresie rozwoju zdolności techniczno-produkcyjnych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 6. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie sześćdziesiąt) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.”

 

 

4. Dotychczasowa treść § 25 ust. 4

 

„Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości: podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza, a także Ministra Obrony Narodowej”

Projektowana zmiana § 25 ust. 4

„Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako Akcjonariusza.”

 

 

5. Dotychczasowa treść § 35 ust. 1 pkt. 6

 

„inicjowanie tworzenia strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich opiniowanie po uprzednim przedłożeniu przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej”

Projektowana zmiana § 35 ust. 1 pkt. 6

„opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki po uprzednim przedłożeniu przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w § 23 ust. 4”

 

 

6. Dotychczasowa treść § 38 ust. 12

 

„Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Ministrowi Obrony Narodowej”

Projektowana zmiana § 38 ust. 12

„Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”

 

 

7. Dotychczasowa treść § 61 ust. 1 pkt 6

 

„na 15 (słownie: piętnaście) dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć Ministrowi Obrony Narodowej odpisy dokumentów, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt. 4”

Projektowana zmiana § 61 ust. 1 pkt 6

„przekazać Ministrowi Obrony Narodowej w terminie 30 dni po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odpisy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej, sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz protokółem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

 

 

8. Dodaje się do § 62 ust. 8

 

„Dywidendę dla akcjonariuszy wypłaca Spółka, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi powierzyć wypłatę dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki.”

 

 

9. Dotychczasowa treść § 63 ust. 2

 

„Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i Skarbowi Państwa oraz Ministrowi Obrony Narodowej, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców”

Projektowana zmiana § 63 ust. 2

„Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi wykonującemu prawa z akcji Skarbu Państwa, do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem oraz Ministrowi Obrony Narodowej, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.”

 

 

10. Dodaje się do § 64 ust. 5

 

„Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o wartości czynności Spółki lub jej aktywów, których ma dotyczyć czynność, na której dokonanie wymagana jest zgoda organów korporacyjnych Spółki, wartość tę należy rozumieć jako wartość „netto”

Udostępnij