Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                                                                       Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                                                       „Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

                                                                                               na dzień 30 czerwca 2021 roku

 

Zarząd Spółki „Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 84.570.650,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 9:00 na terenie firmy Wojskowe Zakłady Lotnicze
Nr 2 przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie, Biurowiec Główny – pokój nr 214.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
 5. Przedstawienie „Sprawozdania Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki WZL
  Nr 2 S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki WZL Nr 2 S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego.
 10. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do nabywania akcji własnych Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej VI kadencji wybieranych przez pracowników.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Akcjonariusze mogą zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności za 2020 r. w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu na terenie Bydgoszcz/Warszawa od 21 czerwca 2021 roku w godzinach od 1000 do 1400.

 

Począwszy od 21 czerwca 2021 roku w siedzibie Spółki na terenie Bydgoszcz/Warszawa w Dziale Zarządzania Personelem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

 

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 60 – minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657.

Udostępnij