Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bydgoszczy

na dzień 06 lipca 2017 roku

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 58.000.000,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 06 lipca 2017 roku, na godzinę 12:00 na terenie firmy Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie.

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Począwszy od 27 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki w Dziale Zarządzania Personelem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60 – minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657.

Udostępnij