Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 08 listopada 2017 roku

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z  art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 listopada 2017 r., które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę
  do Kodeksu Grupy PGZ.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie implementacji w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej Spółki zasad wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami (Dz. U. z 2016  r., poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259).
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki (Projekt zmian statutu)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 1000 do 1400.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305
oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl

 

Udostępnij