Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 21 listopada 2018 roku.

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 listopada 2018r., które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3.

 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1.      Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2.      Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał,

4.      Przyjęcie porządku obrad,

5.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki pod firmą Fort Bema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w                   Warszawie i objęcie przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki,

6.      Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 1000 do 1400.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305 
oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl 

Udostępnij