Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bydgoszczy

na dzień 14 lutego 2019 roku

Zarząd Spółki „Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 58.000.000,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 lutego 2019 roku, na godzinę 10:00 na terenie firmy Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie, Biurowiec Główny – pokój nr 214.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 21 listopada 2017 r. o wyrażeniu zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy PGZ.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Począwszy od 07 lutego 2019 roku w siedzibie Spółki w Dziale Zarządzania Personelem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60 – minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657.

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisu art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych poniżej przedstawiamy propozycję zmian do Statutu Spółki Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy:

 1. Proponuje się skreślić § 6 ust. 5 oraz ust. 6 o treści:

„5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ, determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej PGZ.

 1. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej następców prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych.”
 1. W § 6 po ust. 4 proponuje się dodać nowe ustępy oznaczone numerami od 5 do 13 o następującej treści:

„5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ.

 1. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.
 2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.
 3. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
 4. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
 6. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
 7. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.
 8. Prze Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.”
 1. W § 55 po ust. 6 proponuje się dodać nowy ust. 7 o następującej treści:

„7. Dodatkowo uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

 1. określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki;
 2. przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ.”

Udostępnij