Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 21 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2018 r., które odbędzie się o godzinie 13:00 w spółce Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A., ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie, Biurowiec, pokój nr 214.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 z włączonym sprawozdaniem z wydatków reprezentacyjnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

10.Przedstawienie informacji na temat wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych, a następnie podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania celowego kapitału rezerwowego i przeniesienie użytego kapitału rezerwowego na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

11.Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozwiązania celowego kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Przygotowanie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. do realizacji projektu inwestycyjnego obsług serwisowych, napraw i remontów wytypowanych modułów silników F100-PW-229 do samolotów F-16 eksploatowanych przez Siły Powietrzne RP i przeniesienie użytego kapitału rezerwowego na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki

12.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia 
w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 1000 do 1400.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305 oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl

Udostępnij