Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 5 czerwca 2019 roku

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 czerwca 2019 r., które odbędzie się o godzinie 10.00 w spółce Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A., ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie, Biurowiec, pokój nr 214.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 z włączonym sprawozdaniem z wydatków reprezentacyjnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozwiązania celowego kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przygotowanie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. do realizacji projektu inwestycyjnego obsług serwisowych, napraw i remontów wytypowanych modułów silników F100-PW-229 do samolotów F-16 eksploatowanych przez Siły Powietrzne RP” i przeniesienie użytego kapitału rezerwowego na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu w godzinach od 10.00 do 14.00.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki, tel.: (22) 53 24 305, oraz na stronie internetowej: www. wzl4.mil.pl.

Udostępnij