Aktualności

Praktyki studenckie 2019

W Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 4 S.A. istnieje możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk, w wymiarze czterech tygodni w miesiącach lipiec, sierpień lub wrzesień. Praktyki skierowane są do osób, które studiują na kierunkach związanych z głównym zakresem działalności Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. Osoby odbywające praktykę zobowiązane są posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania praktyki. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. nie pokrywają kosztów przejazdów praktykantów do i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Studenci zainteresowani odbyciem praktyk w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 4 S.A. powinni złożyć wymagany komplet dokumentów:

  • Podanie,
  • Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
  • CV wraz z własnoręcznie podpisanym przez studenta oświadczeniem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedmiotowym zgłoszeniu, przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3, do celów  rekrutacji na praktykę studencką oraz ewentualnego jej odbycia (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania ”.

Prosimy o dołączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej  – plik do pobrania

Powyższe dokumenty, na co najmniej trzy tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki należy przesłać na adres:

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa

Dział Spraw Osobowych

bądź drogą mailową na adres: rekrutacja@wzl4.mil.pl

Udostępnij