Aktualności

Współpraca WZL Nr 2 S.A. z Politechniką Świętokrzyską

W dniu 25 maja br. podpisana została umowa o współpracy między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 S.A. i Politechniką Świętokrzyską, która stworzy nowe możliwości rozwoju dla obu podmiotów.

 

Podpisanie umowy o współpracy stwarza nowe możliwości rozwoju działalności zarówno WZL Nr 2 S.A. jaki i Politechniki Świętokrzyskiej. Potencjał innowacyjno – biznesowy uczelni daje ogromne możliwości w inicjowaniu i prowadzeniu wielu wspólnych prac naukowo – badawczych ukierunkowanych na innowacyjne rozwiązania, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w lotnictwie, tj. wdrożenie i komercjalizację. Potencjalnym efektem współpracy będą również publikacje i patenty z przeprowadzonych prac badawczych. 

 

Baza laboratoryjna Uczelni umożliwia realizację różnorodnych zleceń ze strony WZL Nr 2 S.A. dotyczących m.in. badań, testów, różnorodnych usług oraz produkcji elementów. Dopełnieniem potencjalnych innowacyjno – biznesowych zakresów współpracy jest obszar dydaktyczny, w którym podpisanie umowy umożliwi podniesienie kwalifikacji pracowników WZL Nr 2 S.A., wymiana wiedzy i doświadczeń (podczas spotkań, szkoleń i warsztatów), praktyczne przygotowanie studentów do pracy w sektorze lotniczym oraz wzbogacenie oferty dydaktycznej uczelni.

Kodeks Etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jednoznacznie definiuje znaczenie współpracy Grupy jako całości, jak również poszczególnych spółek PGZ, ze szkolnictwem wyższym. Współpraca stwarza możliwość wspólnego korzystania z najnowszej myśli technicznej i doświadczenia przy realizacji programów B+R. Dzięki tej współpracy spółki mają naturalny dostęp do specjalistów, którzy w ramach swoich kompetencji i zainteresowań są w stanie udzielić konkretnego wsparcia w rozwijaniu innowacyjnych technologii i działalności bieżącej spółek.

 

Należy podkreślić, że taka współpraca jest obopólnie korzystna, dlatego Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. od lat nawiązują i pogłębiają współpracę
z uczelniami. Potencjał biznesowo – innowacyjny i obszary naukowo – badawcze rozwijane na Politechnice Świętokrzyskiej, zbieżne z potrzebami i zainteresowaniami WZL Nr 2 S.A., skutkowały podjęciem decyzji Zarządu Spółki o podpisaniu dwustronnej umowy o współpracy.

 

 

POTENCJAŁ BIZNESOWO-INNOWACYJNY POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

 

Politechnika Świętokrzyska jest najstarszą szkołą wyższą i jedyną publiczną, techniczną uczelnią akademicką w regionie, która stanowi zaplecze badawczo-naukowe dla rozwoju nowoczesnego przemysłu województwa świętokrzyskiego. Przynosi to wymierne korzyści w zakresie rozwoju innowacyjności i pozwala wdrażać w praktyce ciekawe projekty, rozwiązania czy wynalazki, powstające na tej uczelni.

 

Jak czytamy na regionalnych portalach internetowych oraz na stronach Uczelni Politechnika Świętokrzyska stawia na współpracę z przemysłem i instytucjami otoczenia gospodarczego oraz z sukcesem buduje silną markę rynkową uczelni otwartej na kooperację z biznesem (prawie 100 firm wielokrotnie zaufało Uczelni i jej ekspertom).

 

Politechnika Świętokrzyska posiada ponad 160 praw własności przemysłowej w mocy oraz ponad 100 zgłoszeń patentowych w trakcie rozpatrywania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Prawa wyłączne będące w portfolio Uczelni mogą być przedmiotem transferu technologii do biznesu. Dynamicznie rośnie liczba realizowanych przez Uczelnię projektów badawczo – rozwojowych (B+R) wspólnie
z przedsiębiorcami, których rezultaty zostaną wdrożone do działalności gospodarczej. Łączna wartość 17-stu realizowanych projektów wynosi ok. 84,5 mln zł. (samodzielnie lub w ramach konsorcjum).

 

Uczelnia realizuje projekty finansowane przez NCBIR, ARIMR czy MON, które dotyczą m.in. rozwiązań IT, w tym z użyciem zagadnień sztucznej inteligencji, rozwiązań dla branży metalowej i lotniczej, takich jak ocena przydatności przyrostowych technologii wytwarzania do szybkiej budowy modeli odlewniczych czy technologii usuwania powłok lakierniczych ze struktur lotniczych, technologii automatyzacji i robotyzacji procesów budowlanych, rozwiązań dla medycyny czy rozwiązań dla branży motoryzacyjnej.

 

Uczelnia zatrudnia ekspertów z różnych dziedzin i posiada pełne zaplecze naukowo – badawcze oraz aparaturowe niezbędne do prowadzenia badań i prac badawczo – rozwojowych w wielu dziedzinach nauk technicznych, na poziomie światowym. Dysponuje blisko 120 laboratoriami, w tym 5-cioma laboratoriami akredytowanymi, wyposażonymi w nowoczesną aparaturę badawczą i pomiarową. Do rozwoju bazy laboratoryjnej i aparaturowej przyczyniają się liczne realizowane przez Politechnikę Świętokrzyską projekty, w tym niżej wymienione dwa strategiczne dla rozwoju Uczelni.

 

Projekt CENWIS (Centrum Naukowo–Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego) – w jego ramach powstało unikatowe interdyscyplinarne Centrum Naukowo-Wdrożeniowe z 14 ultranowoczesnymi laboratoriami badawczymi, które zajmują się m.in. następującymi dziedzinami: nanomateriały i nanotechnologie, tomografia komputerowa, internet rzeczy, prototypowanie i drukowanie 3D, robotyzacja produkcji, aplikacje mobilne, sztuczna inteligencja i rzeczywistość wirtualna. Szczegółowa oferta CENWIS dla przemysłu znajduje się na stronie http://cenwis.tu.kielce.pl/info/laboratoria/.

 

Projekt Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (GUM) – przedsięwzięcie zakładające utworzenie w Kielcach – wspólnie przez Główny Urząd Miar i Politechnikę Świętokrzyską – najnowocześniejszego w Polsce kompleksu laboratoriów metrologicznych, co umożliwi świadczenie usług o najwyższym światowym standardzie i udział w europejskich programach badawczych.

 

 

OBSZARY WSPÓLNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

 

W szerokim spektrum działalności Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. oraz Politechniki Świętokrzyskiej można wyróżnić wiele punktów zbieżnychi potencjalnych obszarów współpracy.

 

Wśród wymienionych laboratoriów CENWIS, Laboratorium Radiografii i Tomografii Komputerowej daje możliwość prowadzenia tomograficznych badań elementów samolotu. Laboratorium pozwala na przeprowadzenie badań nieniszczących, które maja praktyczne zastosowanie w lotnictwie i są realizowane w WZL Nr 2 S.A., a nawiązanie współpracy pozwoli na rozszerzenie możliwości technicznych firmy w tym zakresie. Badania tego typu stanowią jedno z podstawowych narzędzi diagnostycznych zarówno w odniesieniu do płatowca jak i silnika.

 

Współpraca w zakresie sztucznej inteligencji (obszar IT rozwijany na Politechnice Świętokrzyskiej) jest szczególnie interesująca w aspekcie bezzałogowych statków powietrznych – ich pojedynczym lub grupowym działaniu, przy znikomym udziale człowieka lub bez jego udziału  Temat ten wpisuje się w działalność utworzonego w WZL Nr 2 S.A. Centrum Kompetencyjnego Bezzałogowych Statków Powietrznych Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

 

W Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. znajduje się niezwykle nowoczesna malarnia samolotów, wyposażona w nowoczesne systemy grzewcze, nawilżania, wentylacyjne, oświetleniowe oraz systemy ciągłego monitoringu środowiska. Obiekty Zakładu przystosowane są także do usuwania powłok lakierniczych metodą chemiczną lub mechaniczną. W odniesieniu do tych kompetencji współpraca z Politechniką Świętokrzyską umożliwi poznanie i ocenę nowej technologii laserowego usuwania powłok lakierniczych. Rozwinięte na uczelni technologie laserowe oraz unikalne oprzyrządowanie umożliwiają potencjalną współpracę w zakresie wielu innych tematów takich jak regeneracja komponentów lotniczych metodami laserowego spawania czy nakładania powłok regeneracyjnych.

 

Kolejnym laboratorium o unikalnych możliwościach jest Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej, pozwalające na badanie składu materiałowego i analizę składów chemicznych.

 

Uczelnia dysponuje w swoich laboratoriach unikalnym i bardzo kosztownym sprzętem, co nie tylko pozwala na realizację wyszukanych, skomplikowanych, a dla Spółki niezbędnych badań czy testów, ale również konkretnych zamówień produkcyjnych, których niewielki wolumen byłby niewystarczającym uzasadnieniem biznesowym zakupu takiego sprzętu (brak możliwości amortyzacji).

 

Współpraca z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 S.A. pozwoli Politechnice Świętokrzyskiej na bezpośrednie wdrażanie i komercjalizację wyników prac oraz umożliwi pozyskiwanie dofinansowań na realizację wspólnych projektów badawczych i rozwojowych, finansowanych w ramach krajowych oraz międzynarodowych programów.

 

Podpisanie umowy stworzy warunki do wzbogacenia oferty dydaktycznej uczelni w aspekcie potrzeb rynku i zmieniających się trendów. WZL Nr 2 S.A. zaoferują studentom możliwość odbywania praktyk i realizowania programów stażowych. Dzięki temu studenci będą również beneficjentami takiej współpracy, a nabyta praktyczna wiedzy i doświadczenie przedłożą się na ich gotowość do podjęcia pracy w przemyśle.

 

Kolejną korzyścią płynącą z przedmiotowego zaangażowania uczelni
i przemysłu jest umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Spółki m.in. poprzez doktoraty wdrożeniowe realizowane na Politechnice Świętokrzyskiej. Podjęcie dwustronnej współpracy stwarza również naturalne możliwości organizowania wspólnych lub wielostronnych spotkań, szkoleń czy warsztatów.

 

Udostępnij