Aktualności

ZBYWANIE AKCJI

Zarząd Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. z siedziebą w Warszawie działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2013 r., poz 216) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.) ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji uprawnionym pracownikom.

810.000 (słownie: osiemset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki Akcyjnej Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 SA o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

  1. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 11 marca 2015 roku w siedzibie Spółki (sala nr 214) wgponiższego harmonogramu:
Osoby o nazwiskach rozpoczynających się na literyDataDzień tygodniaGodziny obsługi
A – C11 marca 2015środa9.00-16.00
D – G12 marca 2015czwartek9.00-16.00
H – Ko13 marca 2015piątek9.00-16.00
Kr – M16 marca 2015poniedziałek9.00-16.00
N – P17 marca 2015wtorek9.00-16.00
R – S18 marca 2015środa9.00-16.00
Sz – U19 marca 2015czwartek9.00-16.00
W – Z20 marca 2015piątek9.00-16.00
  1. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.
  2. W przypadku  braku możliwości  osobistego  stawiennictwa  osoba uprawniona  może  wyznaczyć  pełnomocnika  do  zawarcia  umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce w pokoju nr 105 telefon 22 53 24 358 lub 22 53 24 357 lub pobrać ze strony internetowej www.wzl4.mil.pl. Pełnomocnicy osób uprawnionych winni legitymować się dowodem osobistym, posiadać oryginał pełnomocnictwa do dokonania czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem akcji. Do pełnomocnictwa należy dołączyć kserokopie dowodów osobistych Pełnomocnika i Mocodawcy zawierające dane osobowe ww. osób, wpisane do treści pełnomocnictwa.
  3. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia winno być przedstawione w oryginalelub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce  (nr tel.: 22 53 24 358 lub 22 53 24 357).
  4. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 9 grudnia 2016 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38c ust 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Wszelkie informacje związane z procesem nieodpłatnego udostępniania akcji znajdują się na stronie internetowej www.wzl4.mil.pl oraz można uzyskać pod numerami telefonów:  787 642 478, 787 642 585

Udostępnij