Aktualności

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WZL 2 S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 Spółka Akcyjna na dzień 15 maja 2023 roku

 

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna (dalej: Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 84.570.650,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 maja 2023 r., które odbędzie się o godzinie 10:00 na terenie firmy Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie, Biurowiec Główny – pokój nr 214.

 

 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.
 6. Przedstawienie „Sprawozdania Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem”.
 7. Przedstawienie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich czynności Członków Zarządu w okresie roku obrotowego 2021.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Począwszy od 28 kwietnia 2023 roku w siedzibie Spółki w Dziale Zarządzania Personelem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 60 – minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657.

 

 

Ogłoszenie

 
 
 
 

Udostępnij