Aktualności

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
na stanowisko: Prezesa Zarządu
spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

 RADA NADZORCZA
Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy

działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko:   Prezesa Zarządu.

Zgłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Spółki (pokój nr 30 – Kancelaria Jawna) lub listem poleconym, na adres: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezes Zarządu Spółki WZL Nr 2 S.A. – nie otwierać”.

Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia do 13 sierpnia 2021 r., w godz. od 7.30 do 14.30.

W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

Ogłoszenie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 5 dni od terminu określonego do składania zgłoszeń.

Ogłoszenie o wszczeciu postępowania kwalifikacyjnego

Załacznik Nr 2 – Formularz Oświadczenia

Załącznik Nr 3 – Klauzula informacyjna

Załącznik Nr 4 – Wzory klauzuli zgody dla kandydatów

Udostępnij