• pl
  • en

A A A

| BIP |

Zbywanie akcji

PROCEDURA ZBYWANIA AKCJI SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A.
w BYDGOSZCZY

Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje w związku z ograniczeniem wynikającym z § 151 Statutu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 SA [Spółka] powinien:

1. Złożyć Zarządowi Spółki wniosek o wyrażenie zgody na zbycie akcji. Wniosek powinien zawierać:
– dane osobowe Zbywcy akcji,
– liczbę akcji jaka ma być przedmiotem transakcji
– dane osobowe Nabywcy akcji

2. Pisemne wnioski można składać w siedzibie Spółki (ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz) lub korespondencyjnie na adres wskazany powyżej.

3. Zarząd w terminie do 8 tygodni od złożenia wniosku wyda pisemną zgodę na zbycie akcji lub wskaże innego Nabywcę, który nabędzie akcje na warunkach określonych w § 151 Statutu Spółki.

4. Zarząd przekaże akcjonariuszowi pisemną odpowiedź na adres wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji.

5. Umowę zbycia należy sporządzić w 3 egzemplarzach (dla zbywcy, nabywcy oraz Spółki).

6. Druki dokumentów (wzór wniosku o wyrażenie zgody na zbycie, wzory umów zbycia akcji) znajdują się na stronie internetowej Spółki (WWW.wzl2.mil.pl, WWW.bip.wzl2.mil.pl) lub w Biurze Zarządu Spółki.

Uzyskanie pisemnej zgody Zarządu Spółki jest warunkiem koniecznym do zawarcia transakcji pod rygorem nieważności.

Załączniki:

Wniosek do Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie akcji.

Pobierz

Przykładowy wzór umowy sprzedaży akcji.

Pobierz

Przykładowy wzór umowy darowania akcji.

Pobierz