Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

RADA NADZORCZA
Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (dalej „Spółka”), w związku z koniecznością wzmocnienia składu Zarządu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Zgłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Spółki lub listem poleconym na adres: ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. Ekonomiczno-Finansowych – nie otwierać„.

Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 15. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki, o dochowaniu terminu decyduje termin doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi do dnia 7 lutego 2020 r.

Do dnia składania zgłoszeń, tj. do 31.01.2020 r., do godz. 15, Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki, podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia
o zachowaniu poufności.

Rada Nadzorcza Spółki postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

  • wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
  • Statut Spółki.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi
w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji,
o których mowa w ust. 20, jest Pani Anna Koralewska, tel. (52) 3628657, e-mail: zarzad@wzl2.mil.pl

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Formularz Oświadczenie Kandydatów

Wzór klauzuli zgody dla Kandydatów oraz Wzór informacji dla Kandydatów

Udostępnij