Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy na dzień 31 stycznia 2022 roku.

Zarząd Spółki „Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 84.570.650,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 stycznia 2022 roku, na godzinę 12.00 na terenie firmy Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie, Biurowiec Główny – pokój nr 214.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odsprzedaży 192 akcji własnych serii B na rzecz spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia celu przeznaczenia nabytych akcji własnych.

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Począwszy od 17 stycznia 2022 roku w siedzibie Spółki w Dziale Zarządzania Personelem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60 – minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657.

Udostępnij