Aktualności

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 11 grudnia 2019 r.

Zarząd Spółki „Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4” Spółka Akcyjna z siedzibą w  Warszawie [ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa], wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295379, działając na podstawie art.398 i art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 11 grudnia 2019 r., na godzinę 12:30, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3, Biurowiec Główny, pokój numer 214.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
 4. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
  z siedzibą w Bydgoszczy, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego z badania Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały  w sprawie połączenia Spółki ze spółką Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki (spółka przejmowana) ze spółką Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (spółka przejmująca), wyrażenia zgody na Plan Połączenia i zmiany Statutu spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
 6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Począwszy od dnia 4 listopada 2019 r. w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 – minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, w dni robocze w godz. od 10.00 do 14.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu:
(22) 53 24 305 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwały, o której mowa w pkt 5 powyższego porządku obrad, przewiduje wyrażenie zgody na zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu WZL Nr 2 S.A. (spółki przejmującej), w ten sposób, że w § 6 ust.2 dodany zostanie pkt 40 –  pkt 61, a § 8 ust.1 Statutu spółki przejmującej otrzyma nowe brzmienie, zgodnie z poniższym zestawieniem:  

 Dotychczasowa treść §6 ust. 2 Statutu spółki przejmującej :

„2.   Przedmiotem działalności Spółki (według PKD) jest:

 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z).
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z).
 • Produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z).
 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z).
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 62.Z).
 • Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z).
 • Produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z).
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z).
 • Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z).
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z).
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z).
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z).
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z).
 • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z).
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z).
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z).
 • Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z).
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z).
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z).
 • Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z).
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z).
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z).
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z).
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z).
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z).
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z).
 • Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).
 • Transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z).
 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B).
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z).
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z).
 • Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z).
 • Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z).
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z).
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59B).”

 

Projektowana zmiana § 6 ust.2 Statutu spółki przejmującej :

„2.   Przedmiotem działalności Spółki (według PKD) jest:

 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z).
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z).
 • Produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z).
 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z).
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 62.Z).
 • Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z).
 • Produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z).
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z).
 • Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z).
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z).
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z).
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z).
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z).
 • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z).
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z).
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z).
 • Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z).
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z).
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z).
 • Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z).
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z).
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z).
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z).
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z).
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z).
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z).
 • Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).
 • Transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z).
 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B).
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z).
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z).
 • Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z).
 • Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z).
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z).
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59B).”
 • Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z).
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z).
 • Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z).
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 28.15.Z).
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z).
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29.Z).
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z).
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z).
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z).
 • Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A).
 • Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z).
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z.)
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z).
 • Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z).
 • Technika (PKD 85.32.A).
 • Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B).
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z).
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z).
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z).”

 

Dotychczasowa treść §8 ust.1 Statutu spółki przejmującej :

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.000.000 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów złotych) i dzieli się na 5.800.000 (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr 000000001 do nr 005800000.”

Projektowana zmiana § 8 ust.1 Statutu spółki przejmującej :

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 84.570.650,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

 1. 800.000 (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr 000000001 do nr 005800000, oraz
 2. 657.065 (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii B o numerach od nr 00000001 do nr 002657065.”

 

Udostępnij