Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 14 lutego 2019 roku

Działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 w zw. z art. 399 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 49 ust. 3 i 4 w zw. z § 54 Statutu Spółki w związku z wnioskiem akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. reprezentującego powyżej 50 % kapitału zakładowego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu 5, 6, 7, Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym 
w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 14 lutego 2019 r. na godzinę 11:30  w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 4 S.A. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3, Biurowiec, pokój numer 214.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody 
  na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy PGZ.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki pod firmąFort Bema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i objęcie przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia 
w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 10.00 do 14.00.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych 
z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305 
oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl

Proponowane zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt. 7 porządku obrad:

 1. w § 6 skreśla się ust. 5 oraz ust. 6:
 2. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy  Kapitałowej PGZ, determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej PGZ.
 3. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A. 
  z siedzibą w Radomiu, jej następców prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4
  i 5 Kodeksu spółek handlowych .”

II.w § 6 po ust. 4 dodaje się nowe ustępy oznaczone numerami od 5 do 13:

 1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ,
  jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami  wynikającymi  z obowiązującej Strategii Grupy  PGZ.
 2. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.
 3. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel  gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.
 4. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ .
 5. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z  uwzględnieniem  uzasadnionych  interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate  governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie  obowiązujących przepisów   prawa.
 6. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem  jest  pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
 7. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ .
 8. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy  PGZ.
 9. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.

III.      w § 55 po ust. 6 dodaje się nowy ustęp oznaczony numerem 7:

 1. Dodatkowo uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

     1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu    
     Spółki;

     2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ.

Udostępnij