Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy na dzień 21 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki „Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 58.000.000,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2018 roku, na godzinę 10:00 na terenie firmy Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie, Biurowiec Główny – pokój nr 214.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
 5. Przedstawienie „Sprawozdania Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 10. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do nabywania akcji własnych Spółki.
 11. Wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500.000,00 EURO w złotych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej V kadencji wybieranych przez pracowników.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Akcjonariusze mogą zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności za 2017 r. w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu od 04 czerwca 2018 roku w godzinach od 1000 do 1400.

Począwszy od 04 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki w Dziale Zarządzania Personelem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 60 – minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657.

 

 Uzupełnienie ogłoszenia o porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  „Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2” Spółka Akcyjna  z siedzibą w Bydgoszczy zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. na podstawie ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 96 (5484) poz. 20908-21128 w dniu 18 maja 2018 roku

Zarząd Spółki „Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w  wysokości 58.000.000,00 zł, w całości opłaconym, niniejszym informuje, że 28 maja 2018 r. otrzymał od akcjonariusza spełniającego kryteria z określone w art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 21 czerwca 2018 r. następującego punktu :

– podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutu.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd uwzględnił zaproponowaną sprawę i działając na podstawie art. 399 § 1, art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych  oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki dodał ją jako punkt 13 porządku odbrad.

Aktualny uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
 5. Przedstawienie „Sprawozdania Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 10. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do nabywania akcji własnych Spółki.
 11. Wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500.000,00 EURO w złotych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej V kadencji wybieranych przez pracowników.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Akcjonariusze mogą zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności za 2017 r. w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu od 04 czerwca 2018 roku w godzinach od 1000 do 1400.

Począwszy od 04 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki w Dziale Zarządzania Personelem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 60 – minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657.

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisu art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych poniżej przedstawiamy propozycję zmian do Statutu Spółki Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy:

 1.  V ORGANY SPÓŁKI
 1. Rada Nadzorcza
 • 38 ust. 4 dotychczasowe brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie.”

 • 38 ust. 4 nowe brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39 powołuje Walne Zgromadzenie.”

 1. V ORGANY SPÓŁKI
 1. Rada Nadzorcza
 • 38 ust. 8 dotychczasowe brzmienie:

„Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.”

 • 38 ust. 8 nowe brzmienie:

„Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 38 ust. 7 pkt  1,2 i 7 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 i 5, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.”

 1. V ORGANY SPÓŁKI
 1. Rada Nadzorcza
 • 38 uchyla się ust. 10 o treści:

„Zajęciem, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.”

 1. V ORGANY SPÓŁKI
 1. Rada Nadzorcza

W § 40 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„W przypadku, gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwoływania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej uprawnieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jednostek od niej zależnych.”.

Udostępnij