Aktualności

Praktyki studenckie 2018

W Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 4 S.A. istnieje możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk, w wymiarze czterech tygodni w miesiącach lipiec, sierpień lub wrzesień. Praktyki skierowane są do osób, które studiują na kierunkach związanych z głównym zakresem działalności Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. Osoby odbywające praktykę zobowiązane są posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania praktyki. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. nie pokrywają kosztów przejazdów praktykantów do i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Studenci zainteresowani odbyciem praktyk w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 4 S.A. powinni złożyć wymagany komplet dokumentów:

  1. Podanie,
  2. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
  3. CV  wraz z własnoręcznie podpisanym przez studenta oświadczeniem,
  4. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych – plik do pobrania

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedmiotowym zgłoszeniu, przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3, do celów  rekrutacji na praktykę studencką oraz ewentualnego jej odbycia (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania ”. Powyższe dokumenty, na co najmniej trzy tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki należy przesłać na adres:

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa

Dział Spraw Osobowych

bądź drogą mailową na adres: rekrutacja@wzl4.mil.pl 

 

Pozostałe informacje dotyczące odbycia praktyk studenckich można uzyskać w Dziale Spraw Osobowych tel. 22 5324358 lub Dziale Technologicznym  tel. 22 5324315.

Udostępnij