Aktualności

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WZL 2 S.A.

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (dalej: „Spółka”), w związku z żądaniem zgłoszonym przez  Akcjonariusza Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „PGZ S.A.”) reprezentującego 86,86% kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz  §  47 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki w trybie przepisu art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych,  zwołuje na 31 października 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które na odbędzie się o godzinie 14:00 w Warszawie w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. przy ul. Księcia Bolesława 1/3, Biurowiec, pokój nr 214, z następującym porządkiem obrad:


  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach Spółki na rzecz spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Udostępnij