Aktualności

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WZL 2 S.A.

Niniejszym realizując obowiązek określony w § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki informujemy, że Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 84.570.650,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 Statutu Spółki, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 września 2022 r., które odbędzie się o godzinie 14:00 na terenie firmy Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie, Biurowiec Główny – pokój nr 214.

Pełna treść ogłoszenia

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 172

Udostępnij