Aktualności

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych VI kadencji spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

RADA NADZORCZA spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka”), ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Spółki VI kadencji.

 

 1. Kandydaci na ww. stanowisko muszą spełniać następujące kryteria (warunki obligatoryjne):
 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane
  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów);
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać obywatelstwo Polskie.
 
 1. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
 • wykonuje aktywności społeczne lub zarobkowe rodzące konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 • spełnia przesłanki wyłączające jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych),
 • toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • została skazana prawomocnym lub nieprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
 1. Dodatkowo pożądane jest, aby Kandydat:
 • posiadał doświadczenie zawodowe w sektorze, w którym działa Spółka;
 • posiadał dostęp do informacji niejawnych z klauzulą „tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,
 • po zakwalifikowaniu przez Radę Nadzorczą na stanowisko członka zarządu, rozpoczął w terminie 21 dni, a następnie ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie w instytucji upoważnionej do prowadzenia szkolenia, potwierdzające posiadanie przez niego przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (w przypadku braku możliwości rozpoczęcia szkolenia w wymaganym terminie, powinien rozpocząć go w pierwszym możliwym terminie),
 • posiadał wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych oraz grup kapitałowych.
 • posiadał doświadczenie wynikające ze specyfiki funkcji Członka Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych.
 • posiadał znajomość zasad gospodarki magazynowej, zakupów, inwestycji, kontrolingu, budżetowania i systemów IT, zarządzania płynnością finansową i zabezpieczania transakcji walutowych.
 • posiadał znajomość zasad audytu i kontroli przedsiębiorstwa oraz rachunkowości,
 • wiedzę w zakresie planowania, nadzorowania i realizacji planów produkcyjnych, inwestycyjnych, czy remontowych,
 • wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych, sporządzania sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem finansowym,
 
 1. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:
 • życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w pkt 3,
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starszą niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego (nie starsze niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),
 • inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
 • przygotowaną przez Kandydata na piśmie ramową koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki, w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty i informacje o Spółce,
 • oświadczenie kandydata, iż nie został skazany przez Sąd I instancji za przestępstwa określone w przepisach Rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
 • oświadczenie kandydata, iż przeciwko niemu nie toczyło się i nie toczy postępowanie za przestępstwo określone w przepisach Rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
 • inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.
 
 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
 2. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata
  do uzupełnienia braków formalnych oferty oraz do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.
 3. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, adres: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych VI kadencji Spółki WZL Nr 2 S.A.- nie otwierać„.
 4. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.30 w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 23.05.2023 r. do godziny 14.30. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki, o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.
 5. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w pkt 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w pkt 4-5, z uwzględnieniem pkt 6, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości ich złożenia i ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym, a także sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.
 7. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
 8. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.
 9. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w Spółce. O dokładnym terminie oraz miejscu rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem pkt 14.
 10. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 11. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz oceni pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki przygotowaną przez Kandydata.
 12. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:
 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym podmiotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,
 • doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku członka zarządu Spółki,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • przygotowaną przez Kandydata pisemną ramową koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki, w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty i informacje o Spółce,
 • znajomość zagadnień związanych bezpośrednio ze stanowiskiem Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, na które przeprowadzane jest Postępowanie kwalifikacyjne
 • znajomość języka angielskiego.
 1. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki, podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.
 3. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:
  1. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
  2. Statut Spółki,
  3. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.
 4. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w pkt 19, jest członek Rady Nadzorczej Spółki, Tomasz Fortuna tel. 607 183 296, mail: tomasz.fortuna@wzl2.mil.pl.
 5. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.
 6. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.
 7. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji podejmowanych przez Rade Nadzorczą w toku Postępowania Kwalifikacyjnego.
 8. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 9. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.
 10. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
 11. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.
 
 

Załączniki:

 1. Oświadczenie kandydata_05.2023
 2. Wzór_zgody_i_klauzulii_PGZ NOWY_05.2023
 3. Wzór_zgody_i_klauzulii_WZL Nr 2_05.2023
 4. Ogłoszenie o_wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego WZL2 CZds FK (w2)_05.2023
 
 

Udostępnij